V šolo so vključeni različni učenci. Večina šolanje konča brez večjih težav, vseeno pa nekateri ne bi zmogli brez naše pomoči pri šolskem delu in usvajanju znanja. Nekateri slabše pišejo, imajo težave z branjem, drugi  imajo slabe številske in količinske predstave, ali pa se težje zberejo in imajo težave z motivacijo za učenje. Takim učencem pravimo, da se srečujejo z učnimi težavami, saj imajo pri učenju večje težave kot drugi.

Prvi, ki opazijo učenčeve težave pri pouku ali šoli so starši oziroma učitelji. Prav zaradi tega šolska svetovala služba z njimi tesno sodeluje. Tem učencem se oblikuje in načrtuje izvirni delovni projekt pomoči.

Kaj je izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)?

Program pomoči za učence, ki imajo v osnovni šoli večje težave pri učenju:

  • katerim dobra poučevalna praksa več ne zadostuje
  • potrebujejo več prilagoditev in večjo količino pomoči
  • potrebujejo bolj individualizirane in diferencirane učne zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, učne pripomočke, časovne omejitve …

Izvirni delovni projekt pomoči vsebuje 5 stopenj:

  1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja

Na tej stopnji učitelj pomaga učencu pri rednem (skupnem in nivojskem) pouku v razredu in pri dopolnilnem pouku. Učencu v nižjih razredih pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju.

V okviru procesa poučevanja se učencu omogoči več prilagoditev in večjo količino pomoči ter diferencira in individualizira učne zahteve, naloge, pripomočke…

  1. pomoč šolske svetovalne službe

Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam ne napreduje, se v nudenje pomoči vključi svetovalna delavka šole.

Svetovalna delavka poglobi in dopolni celotno odkrivanje in raziskovanje težav ter v reševanje vključi svetovanje učencu, svetovanje učitelju in staršem (glede pomoči učencu doma).

  1. dodatna individualna in skupinska pomoč

Kadar se učne težave kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju ter pri občasni pomoči svetovalne delavke nadaljujejo, se učencu ponudi in organizira individualna in skupinska pomoč.

Dodatne ure individualne in skupinske pomoči potrebujejo praviloma učenci z zmernimi učnimi težavami. Opravijo se dodatni diagnostični postopki, pri bolj zapletenih težavah se lahko v obravnavo že vključujejo tudi specializirane zunanje strokovne ustanove.

  1. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove

Za učenca z učnimi težavami, ki ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje in dodatno strokovno pomoč glede na naravo težav ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo (npr. Svetovalni center, zdravstveno mentalno-higiensko službo, ipd.).

  1. postopek usmerjanja

Če je strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, šola staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje

Pomoč in podpora

Učne težave v OŠ

(Skupno 2.299 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost